trova posizione numero di cellulare applicazione per spiare chat whatsapp software spia android free come spiare come non far vedere la foto di whatsapp come sapere impostazione dati cellulare wind iphone 7 app per trovare posizione cellulare controllare consumo dati iphone 6s scoprire programmi spia su iphone cellulare iphone 7 usato spiare whatsapp ios 10 trovare spiare un cellulare senza averlo come leggere i messaggi di unaltro cellulare iphone iphone 6 dati cellulare tim come recuperare registro chiamate su iphone spiare chat programma spia cellulari gratis controllare il pc con smartphone android controllare il cellulare android da pc cellular line per iphone 6 Plus app per localizzare la posizione di un cellulare come spiare whatsapp senza il telefono della vittima da pc come spiare un iphone 6 a distanza spiare spia whatsapp android programmi spia pc a distanza leggere i messaggi di iphone su pc localizzare android ci spia portacellulare iphone 7 per moto come vedere cronologia iphone 7 app controllo tasto accensione iphone non funziona conocer personas con vih en colombia богатые девушки

service mind

https://87206.krbl.net/21632-1.html fi.businesscertification.info/kiuruvesi/85797.php 73455.decolocatieprovider.online/15924.html service mind Training

คำอธิบายหลักสูตร

service mind การบริการด้วยใจ การบริการที่ดี จะเกิดขึ้นได้พนักงานต้องการมีการบริการด้วยหัวใจ เพราะ service mind คือ การบริการด้วยหัวใจ จึงเป็นหลักสูตรการอบรมที่สำคัญสำหรับทุกองค์กรที่ให้การบริการลูกค้า การที่พนักงานจะสามารถให้บริการด้วยหัวใจแก่ลูกค้าที่ใช้บริการ จำเป็นต้องมีความรู้ (Knowledge) ในการบริการ มีความเข้าใจ (Understand) ในภาระหน้าที่ กระบวนการ ขั้นตอนการบริการ มีทักษะ (Skill) ในการบริการที่ดี และมีทัศนคติที่ถูกต้อง (Attitude) ในการทำหน้าที่ให้บริการแก่ลูกค้า ในการอบรมจะช่วยให้พนักงานเข้าใจหลักการเป็นพนักงานบริการที่ดี เพื่อให้สามารถให้บริการแก่ลูกค้าอย่างมี service mind เพื่อช่วยให้องค์กรได้เปรียบในการแข่งขันและสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ การอบรมจะช่วยให้พนักงานได้รับการพัฒนามาตรฐานการบริการตามหลักสากล การครองใจลูกค้าให้กลับมาใช้บริการซ้ำ การสร้างความประทับใจแก่ลูกค้าอย่างยั่งยืน เพื่อให้สามารถให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสมกับชื่อหลักสูตรว่า Service Mind แปลว่า การบริการด้วยหัวใจของการบริการ

หลักสูตรนี้เหมาะกับ

พนักงานบริการ, บริกร, ฝ่ายบริการ, พนักงานที่ได้รับหน้าที่ในการให้บริการ, ผู้อยู่ในอาชีพการบริการ, พนักงานขาย (ที่ต้องให้บริการหลังการขาย), เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ ที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการบริการ, เจ้าของกิจการ

 

Course Outline

หัวข้อการฝึกอบรม

การฝึกอบรม

 จำนวนผู้อบรม

 • What is Service Mind ?
 • นิยามและความหมายของ Service Mind
 • ความหมายของการบริการ
 • นิยามของการบริการ
 • การบริการลูกค้า คือ อะไร ?
 • ลูกค้า คือ ใคร ?
 • คุณสมบัติของผู้ให้บริการ
 • หน้าที่ของผู้ให้บริการ
 • มาตรฐานของการบริการที่ดี
 • การบริการที่ประทับใจ
 • มาตรฐานของการบริการ
 • การบริการเหนือความคาดหมาย
 • สูตรแห่งความสำเร็จในการบริการ

 

 

 

 • ภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติ

 

 

 

  25 -50 คน

 

ระยะเวลาการฝึกอบรม

   1. การอบรมใช้ระยะเวลา 1 วัน

   2. กรณีที่ท่านต้องการเลือกหัวข้อเพื่อเชิญวิทยากรบรรยาย ในบริษัทหรือองค์กร

       แต่ละหัวข้อติดต่อ Admin FIT Pro

รูปแบบการอบรมสัมมนา

    1. การบรรยายแบบมีส่วนร่วม (Participative Technique) 20 %

    2. Workshop 40%

    3. การแบ่งปันการเรียนรู้ร่วมกัน 20 %

 

วิทยากร :

อ.วัฒนา วาทะพล C.HRD., FIT Pro

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญการฝึกอบรม อาทิ Teamwork, Power Closing, Coaching Skill, Personality Development, The Art of Public Speaking, Train The Trainer, Selling Process, Service Mind, Service Excellence, Service Management, Supervisory Skill, Course for Success and etc.

TALK SHOW อ.วัฒนา วาทะพล

การพูด การบรรยาย ตัวอย่างการพูดบนเวทีขนาดใหญ่ของอาจารย์วัฒนา วาทะพล การพูด Talk Show และการ Motivate ในฐานะวิทยากรมืออาชีพ

ติดต่อประสานงาน : Admin FIT Pro

Tel. (086) 981-1584

E-Mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

ค่ายล้างพิษตับแบบธรรมชาติบำบัดที่ดีที่สุดในประเทศไทย
เพชรพลอยแท้ แหล่งรวบรวมเพชรพลอยแท้
ทำเว็บ ! อยากได้เว็บไซต์ดี ๆ โทร.(086) 981-1584