trova posizione numero di cellulare applicazione per spiare chat whatsapp software spia android free come spiare come non far vedere la foto di whatsapp come sapere impostazione dati cellulare wind iphone 7 app per trovare posizione cellulare controllare consumo dati iphone 6s scoprire programmi spia su iphone cellulare iphone 7 usato spiare whatsapp ios 10 trovare spiare un cellulare senza averlo come leggere i messaggi di unaltro cellulare iphone iphone 6 dati cellulare tim come recuperare registro chiamate su iphone spiare chat programma spia cellulari gratis controllare il pc con smartphone android controllare il cellulare android da pc cellular line per iphone 6 Plus app per localizzare la posizione di un cellulare come spiare whatsapp senza il telefono della vittima da pc come spiare un iphone 6 a distanza spiare spia whatsapp android programmi spia pc a distanza leggere i messaggi di iphone su pc localizzare android ci spia portacellulare iphone 7 per moto come vedere cronologia iphone 7 app controllo tasto accensione iphone non funziona conocer personas con vih en colombia богатые девушки

การบริการด้วยใจ


คำอธิบายหลักสูตร การบริการด้วยใจ เป็นหลักสูตรการอบรมด้านการบริการด้วยใจ service mind จัดเป็นการอบรมการบริการลูกค้า เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะการบริการ เพื่อให้พนักงานมีการบริการที่ประทับใจลูกค้าที่มาใช้บริการ เพื่อให้สามารถให้บริการแก่ลูกค้าผู้มาใช้บริการอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการบริการ

 

97984.timgaigoicaocap.net/66059.html การบริการด้วยใจ Service Mind

84539.anwalt-wolfratshausen.info/39071.html คำอธิบายหลักสูตร

การบริการด้วยใจ คือ การให้บริการแก่ลูกค้าที่มาใช้บริการอย่างมี Service Mind ซึ่งเป็นคอร์สการบริการเพื่ออบรมให้ความรู้ด้านการบริการแก่บุคลากรหรือพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการแก่ลูกค้า ทั้งในส่วนที่เป็น Front End (การบริการส่วนหน้า) และ Back End (การบริการส่วนหลังร้าน) รวมถึง ส่วนที่ต้องให้บริการหลังการขาย และพนักงานในอุตสาหกรรมการบริการ ห้างสรรพสินค้า ความบันเทิง โดยหลักสูตรอบรมการบริการมีหลายระดับ คือ ระดับพื้นฐาน ระดับกลาง ระดับสูง ที่จะช่วยให้ผู้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรได้รับความรู้ ความเข้าใจ พื้นฐานตั้งแต่การบริการเบื้องต้นไปจนถึงทักษะด้านเทคนิคในการบริการขั้นสูงเพื่อให้สามารถทำงานในหน้าที่ของพนักงานบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

suomi.foodscoop.info/jaemsae/54956.php  

 

การบริการด้วยหัวใจ

หลักสูตรด้านการบริการจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ

1. หลักสูตรการบริการระดับต้น

2. หลักสูตรการบริการระดับกลาง

3. หลักสูตรการบริการระดับสูง

 

 

วิทยากร :

อ.วัฒนา วาทะพล C.HRD., FIT Pro

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญการฝึกอบรม อาทิ Teamwork, Power Closing, Coaching, Personality Development, The Art of Public Speaking, Train The Trainer, Selling Process, Service Mind, Leadership, Supervisory Skill, Pro Presentation Skill, Course for Success and etc.

 

ดูประวัติการบรรยายและการพูด Talk Show (คลฺิ๊ก)

 

Course

หลักสูตร การบริการด้วยหัวใจ (Service Mind)

Service Mind

การบริการที่ดี Service Mind เป็นหลักสูตรอบรม การบริการลูกค้าที่ดี เพื่อให้เกิดการบริการด้วยใจ หรือ Service Mind เป็นหลักสูตรสำคัญสำหรับทุกองค์กรธุรกิจที่จะช่วยพัฒนาพนักงานพนักงานบริการให้มีเทคนิคการบริการที่ดี อันจะช่วยสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้าและเกิดการซื้อซ้ำจากการบริการที่ดี ในหลักสูตรจะเน้นองค์ความรู้ด้านการบริการด้วยหัวใจ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ตั้งแต่หลักการและทฤษฎีการบริการพื้นฐาน มีความเข้าใจในขั้นตอน วิธีการ การบริการลูกค้าให้เกิดความประทับใจ พัฒนาทักษะในด้านการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างมีมาตรฐาน และสร้างทัศนคติที่ถูกต้องในการบริการแก่ลูกค้า ซึ่งจะช่วยให้พนักงานบริการได้รับการพัฒนาจากหลักสูตรการฝึกอบรมให้เป็นบุคลากรด้านการบริการที่มีคุณภาพและสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมาย นโยบายของผู้บริหารและองค์กร

 

หลักสูตรนี้เหมาะกับ

พนักงานที่ได้รับหน้าที่ในการให้บริการ, ผู้อยู่ในอาชีพการบริการ, หัวหน้างาน, ผู้บังคับบัญชา, เจ้าของกิจการ

 

Course Outline

หัวข้อการฝึกอบรม

การฝึกอบรม

 จำนวนผู้อบรม

 • What is Service Mind ?
 • นิยามและความหมายของ Service Mind
 • ความหมายของการบริการ
 • นิยามของการบริการ
 • การบริการลูกค้า คือ อะไร ?
 • ลูกค้า คือ ใคร ?
 • คุณสมบัติของผู้ให้บริการ
 • หน้าที่ของผู้ให้บริการ
 • มาตรฐานของการบริการที่ดี
 • การบริการที่ประทับใจ
 • มาตรฐานของการบริการ
 • การบริการเหนือความคาดหมาย
 • สูตรแห่งความสำเร็จในการบริการ

 

 

 

 

 • ภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติ

 

 

 

 

  25 -50 คน

 

ระยะเวลาการฝึกอบรม

   1. การอบรมใช้ระยะเวลา 1 วัน

   2. กรณีที่ท่านต้องการเลือกหัวข้อเพื่อเชิญวิทยากรบรรยาย ในบริษัทหรือองค์กร

       แต่ละหัวข้อติดต่อ Admin FIT Pro (คลิ๊ก)

รูปแบบการอบรมสัมมนา

    1. การบรรยายแบบมีส่วนร่วม (Participative Technique) 20 %

    2. Workshop 40%

    3. การแบ่งปันการเรียนรู้ร่วมกัน 20 %

วันที่อบรม/เวลาอบรม

รุ่น/วันที่

วันเสาร์ 29 เมษายน 2560

เวลาการอบรม

เวลา : 09.00 - 16.00 น.

สถานที่อบรมสัมมนา

โรงแรม Grand Swiss (โรงแรม แกรนด์สวิส) สุขุมวิท 11

อัตราค่าสัมมนา

ค่าอบรมปกติ : 3,500 บาท
รายละเอียดอื่น ๆ : ค่าอบรมสัมมนาสามารถลดหย่อนภาษีตอนสิ้นปีได้ 200% ตามประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 437

อัตราค่าสัมมนา

          จำนวน                    ค่าสัมมนา         
          1 ท่าน            3,500

การชำระเงิน

1. เมื่่อแสดงความประสงค์สมัครเข้าร่วมอบรมและได้รับการยืนยันการรับสมัครทาง E-Mail แล้ว กรุณาโอนชำระค่าลงทะเบียนอบรมภายใน 10 วัน นับจากวันที่ได้รับการยืนยันทาง E-Mail
2. การชำระเงินค่าลงทะเบียนอบรมต้องชำระให้เสร็จสิ้นก่อนเข้ารับการอบรม 7 วัน

รายละเอียดอื่น ๆ : ค่าอบรมสัมมนาสามารถลดหย่อนภาษีตอนสิ้นปีได้ 200% ตามประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 437

วิธีการชำระเงิน/การโอนเงิน/การสั่งจ่าย

โอนเงินเข้าบัญชี ธ.กรุงศรีอยุธยา สาขาย่อยเดอะมอลล์บางกะปิ ประเภท ออมทรัพย์ หมายเลขบัญชี 449-1-80193-3 และ/หรือ ออกเช็คสั่งจ่ายในนาม "สถาบันฝึกอบรมฟิตโปร" (ภาษาอังกฤษ "FIT Pro Institute") เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 104796511-6

หมายเหตุ : กรุณาเก็บหลักฐานการชำระเงินไว้เพื่อประกอบเอกสารการอบรม

 

 • Link 1 : สำรองที่นั่งผ่าน LINE ID : fitprodb  และ/หรือ 0869811584
 • Link 2 : สำรองที่นั่งผ่าน E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Link 3 : สำรองที่นั่ง Online เพื่อเข้าร่วมอบรม (คลิ๊ก)
 • Link 4 : สำรองที่นั่งผ่าน Facebook เพื่อเข้าร่วมอบรม (คลิ๊ก)

วิทยากร :

อ.วัฒนา วาทะพล C.HRD., FIT Pro (คลฺิ๊ก)

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญการฝึกอบรม อาทิ Teamwork, Power Closing, Coaching, Personality Development, The Art of Public Speaking, Train The Trainer, Selling Process, Service Mind, Leadership, Supervisory Skill, Pro Presentation Skill, Course for Success and etc.

ติดต่อประสานงาน : Admin FIT Pro

Tel. (086) 981-1584

E-Mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

LINE ID :  fitprodb

Facebook : https://web.facebook.com/AdminFitPro

TikTok อ.วัฒนา วาทะพล : https://www.tiktok.com/@wattana_vathapol?lang=en

 

ค่ายล้างพิษตับแบบธรรมชาติบำบัดที่ดีที่สุดในประเทศไทย
เพชรพลอยแท้ แหล่งรวบรวมเพชรพลอยแท้
ทำเว็บ ! อยากได้เว็บไซต์ดี ๆ โทร.(086) 981-1584