trova posizione numero di cellulare applicazione per spiare chat whatsapp software spia android free come spiare come non far vedere la foto di whatsapp come sapere impostazione dati cellulare wind iphone 7 app per trovare posizione cellulare controllare consumo dati iphone 6s scoprire programmi spia su iphone cellulare iphone 7 usato spiare whatsapp ios 10 trovare spiare un cellulare senza averlo come leggere i messaggi di unaltro cellulare iphone iphone 6 dati cellulare tim come recuperare registro chiamate su iphone spiare chat programma spia cellulari gratis controllare il pc con smartphone android controllare il cellulare android da pc cellular line per iphone 6 Plus app per localizzare la posizione di un cellulare come spiare whatsapp senza il telefono della vittima da pc come spiare un iphone 6 a distanza spiare spia whatsapp android programmi spia pc a distanza leggere i messaggi di iphone su pc localizzare android ci spia portacellulare iphone 7 per moto come vedere cronologia iphone 7 app controllo tasto accensione iphone non funziona conocer personas con vih en colombia богатые девушки

ตัวอย่างหลักสูตรฝึกอบรม

หลักสูตรการฝึกอบรมพนักงาน

ตัวอย่างหลักสูตรฝึกอบรม หลักสูตรการฝึกอบรมพนักงาน หลักสูตรการฝึกอบรม หลักสูตรการอบรมพนักงาน หลักสูตรการฝึกอบรมพนักงานขาย หลักสูตรการฝึกอบรมพนักงานใหม่ หลักสูตร การฝึกอบรมพนักงานโรงแรม หลักสูตรการฝึกอบรมพนักงาน ระดับปฏิบัติการ หัวข้ออบรม หลักสูตรฝึกอบรมสัมมนา ชื่อหลักสูตร public ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม หลักสูตรฝึกอบรม หลักสูตรฝึกอบรม public และ คอร์สฝึกอบรม ภายในเว็บไซต์ที่ท่านสามารถค้นหาได้จากชื่อหลักสูตรที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (คลิ๊ก) ซึ่งเรียงตามพยัญชนะจาก ก-ฮ

หลักสูตรฝึกอบรม กลุ่มชื่อหลักสูตรเป็นภาษาไทย

ชื่อหลีกสูตรเป็นภาษาไทย เรียงตามพยัญชนะ ก - ฮ

หลักสูตรฝึกอบรม กว่า 100 หลักสูตร :

 • กฎหมายแรงงานสำหรับเจ้าของกิจการ (HR & Labor Law For Non HR)
 • กฎหมายแรงงานสำหรับเจ้าหน้าที่บุคคล
 • กฎหมายแรงงานสำหรับหัวหน้างาน
 • กรรมฐาน 40
 • กระบวนการขาย
 • กลยุทธ์เอาชนะข้อโต้แย้ง และคำปฏิเสธของลูกค้า
 • กลยุทธ์การขายอย่างมืออาชีพ (Strategic Selling Skill)
 • กลยุทธ์การจัดการคนในองค์กรสมัยใหม่ 
 • กลยุทธ์การบริหารงานบุคคล (Strategic Human Resource Management)
 • กลยุทธ์การพัฒนาตนเองเพื่อความสำเร็จในงาน (Self Development)
 • กลยุทธ์การตลาดและการขายเพื่อเพิ่มฐานลูกค้า
 • กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากร HRD Strategy
 • กลยุทธ์การสร้างแบรนด์ให้อยู่ในใจลูกค้า
 • กลยุทธ์การสร้างแผนกิจกรรมทางการตลาด
 • กลยุทธ์งานบริการให้ประสบความสำเร็จ
 • กลยุทธ์ปิดการขายและงานบริการหลังการขาย
 • การ Role Play เพื่อพัฒนาทีมงาน
 • การเขียนโครงการ
 • การเขียนบทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary)
 • การเขียนบทสรุปสำหรับผู้บริหาร
 • การเขียนแผนธุรกิจ (Business Plan)
 • การเขียนแผนและบริหารโครงการ
 • การจัดทำแผนเพื่อสร้างหลักสูตร (Curriculum Planning for Course Design)
 • การเจรจาต่อรอง
 • การเป็นเจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ
 • การเป็นเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมเชิงรุก TO
 • การเป็นผู้บริหาร
 • การเป็นพิธีกรมืออาชีพ
 • การแก้ปัญหาและการตัดสินใจด้วยเครื่องมือนักคิด สำหรับผู้นำ (Problem Solving & Decision Making Tools for Leader)
 • การใช้ RTMS ในการบริหารงานขาย
 • การใช้ Sale Talk ในการขาย
 • การใช้น้ำสียงในการพูด
 • การใช้สายตาและท่าทางในการพูด
 • การใช้สื่อประกอบการพูด
 • การกำกับดูแลทีมงาน
 • การกำหนด Competency ในมาตรฐาน ISO 9001:2008
 • การขจัดโรคขยาดผู้มุ่งหวัง
 • การขจัดข้อโต้แย้งทางการขาย
 • การขจัดอาการประหม่าในการพูด
 • การขาย Sales & Marketing
 • การขายเชิงที่ปรึกษาและการเพิ่มยอดขายอย่างมืออาชีพ (Pro Consultative & Up Selling)
 • การควบคุม (Controlling)
 • การคัดเลือกทีมงานขาย
 • การคิดอย่างมีกลยุทธ์ (Strategic Thinking)
 • การจัดการกองกำลังขายแบบครบเครื่อง ครบวงจร
 • การจัดการข้อร้องเรียนลูกค้า (Professional Service Communication & Complaint Management)
 • การจัดการอารมณ์และความเข้าใจการบริการ
 • การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร IDP
 • การจัดทำดัวชี้วัด KPI ที่ได้ผลและใช้ได้จริง
 • การจัดทำตัวชี้วัดในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
 • การจัดองค์กร (Organization)
 • การจูงใจทีมงานขาย (Motivation)
 • การเจรจาต่อรอง (Negotiation)
 • การตลาด Marketing & Sale
 • การนำ Competency มาใช้ในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
 • การนำเสนอการขาย
 • การบริการ “ลูกค้าภายใน” ด้วยหัวใจ สู่ความสำเร็จขององค์กร
 • การบริการ Service Mind
 • การบริการและอนุรักษ์กรมธรรม์
 • การบริการงานทรัพยากรมนุษย์สำหรับเจ้าของกิจการ (HR For Non HR)
 • การบริการด้วยหัวใจ Service Mind
 • การบริการที่เป็นเลิศ Service Excellence
 • การบริการหลังการขาย
 • การบริหาร
 • การบริหารการขายด้วย RTMS ในการบริหารงานขาย
 • การบริหารโครงการ (Project Management)
 • การบริหารจัดการองค์กร Orginization Management)
 • การบริหาร RTMS แบบ Competency
 • การบริหารเวลา Time Management
 • การบริหารการเปลี่ยนแปลง-เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Change Management)
 • การบริหารการขาย Sales & Marketing
 • การบริหารคนรุ่นใหม่และคนเก่งในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
 • การบริหารความขัดแย้งอย่างมีประสิทธิผล (Conflict Management)
 • การบริหารความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ (Conflict Management)
 • การบริหารค่าจ้างและแรงงาน
 • การบริหารโครงการ (Project Management)
 • การบริหารงานฝึกอบรมแบบครบวงจร (Training Management)
 • การบริหารจัดการเชิงพุทธ/วิทยาศาสตร์การจัดการเชิงพุทธ
 • การบริหารจัดการข้อร้องเรียนลูกค้า (Complain Management)
 • การบริหารจัดการข้อร้องเรียนลูกค้า Complain Management
 • การบริหารจัดการความรู้ (Knowledge Management)
 • การปฏิบัติงาน HR ยุคปัจจุบัน อย่างมืออาชีพ
 • การประเมิน Competency ของพนักงาน
 • การประเมินผลการขาย
 • การประเมินผลงานประจำปี
 • การประเมินผลทีมขายด้วยระบบ Competency
 • การประเมินผลทีมงาน
 • การประเมินผลทีมงานด้วยระบบ KPIs
 • การปิดการขาย
 • การพัฒนา Competencies Developing
 • การพัฒนาการขายเชิงกลยุทธ์ (Strategic Development Selling Skill)
 • การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ Creative Thinking
 • การพัฒนาทีมขายด้วยระบบ Competency
 • การพัฒนาทีมงานขายด้วยระบบ KPI
 • การพัฒนาบุคลิกภาพ (Personality Development)
 • การพัฒนาบุคลิกภาพ (Personality)
 • การพัฒนาบุคลิกภาพ Brand เชิงปฏิบัติสู่บุคลิกภาพพนักงาน
 • การพัฒนาบุคลิกภาพและการพูด
 • การพัฒนาบุคลิกภาพนักขาย
 • การพัฒนาบุคลิกภาพนักขาย (Personality For Selling Team)
 • การพัฒนาบุคลิกภาพผู้บริหารงานขาย
 • การพัฒนาภาวะผู้นำในตนเอง สำหรับหัวหน้างาน (Self-Leadership for Supervisor)
 • การพูดเพื่อสร้างบรรยากาศ
 • การพูดเพื่อสร้างภาพพจน์
 • การพูดแบบไม่เตรียมตัว
 • การพูดแบบอารมณ์ขัน
 • การพูดและการเป็นพิธีกร MC
 • การพูดโน้มน้าวใจลูกค้า
 • การพูดต่อที่ชุมชน
 • การพูดในโอกาสต่าง ๆ
 • การพูดจูงใจในการขาย
 • การพูดบทจริงจังและจริงใจ
 • การพูดประทับใจ
 • การพูดสุนทรพจน์
 • การมอบหมายงาน
 • การวาง Training Roadmap ตาม Competency
 • การวาง Training Roadmap แบบอิง Competency
 • การวางแผน
 • การวางแผนงานและบริหารเวลาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
 • การวิเคราหะแก้ปัญหาและการตัดสินใจ (Problem Solving & Decision Making)
 • การวินิจฉัยสั่งการเชิงพุทธ
 • การสรรหาทีมงานขาย
 • การสร้าง Core Competencies ในองค์กร
 • การสร้างแบรนด์ (Branding)
 • การสร้างแบรนด์และสื่อสารแบรนด์ให้อยู่ในใจลูกค้า
 • การสร้างแรงบันดาลใจ
 • การสร้างแรงบันดาลใจในการขาย (Selling for Inspiration Building)
 • การสร้างทีมงาน Team Building
 • การสร้างพลังใจในการขาย
 • การสร้างแรงจูงใจบุคลากรเพื่อความสำเร็จขององค์กร
 • การสร้างสุดยอดนักขายทะลุเป้าหมายหลักล้าน
 • การสร้างหลักสูตรฝึกอบรม
 • การสอนงาน (Coaching)
 • การสอนงานแบบ OJT (On The Job Training)
 • การสอนงานทีมงานขาย
 • การสอนงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Coaching)
 • การสั่งการ (Directing)
 • การสื่อสารงานบริการและการจัดการข้อร้องเรียนลูกค้า (Professional Service Communication & Complaint Management)
 • ก้าวแกร่งแห่งนักขาย
 • คิดเชิงบวกสู่ความสำเร็จด้วย Positive Thinking
 • คุณธรรมนักพูด
 • จิตวิทยาการบริหารและและให้คำปรึกษา สำหรับหัวหน้างาน (Management Psychology & Counseling Techniques for Supervisor)
 • ถอดรหัสชีวิต เคล็ดลับสู่ความสำเร็จ 
 • ทักษะการโค้ชชิ่งทีมงาน (Coaching Skill For Team)
 • ทักษะการขายส่วนบุคคล
 • ทักษะการเจรจาต่อรองทางการขาย
 • ทักษะการเจรจาต่อรองอย่างมีคุณภาพ (Negotiation Skill)
 • ทักษะการนำเสนออย่างมืออาชีพ (Professional Presentation Skill 1 Day)
 • ทักษะการเป็นหัวหน้างาน (Supervisory Skill)
 • ทักษะการสื่อสารภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Communication Skills in the Workplace)
 • นักบริหารทีมงาน (The Executive)
 • บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary)
 • บริการอย่างไรให้ชนะใจลูกค้า (Excellence Service)
 • บริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  HRD/HR/HRM/Training
 • บริหารงาน บริหารคน
 • บริหารอย่างไรให้โดนใจคน
 • บุคลิกภาพและการปรากฏกายที่ดี
 • บุคลิกภาพเเละการพูด
 • บุคลิกภาพแห่งความสำเร็จ (Personality For Success)
 • บุคลิกภาพผู้นำ (Personality Leadership)
 • บุคลิกภาพสำหรับผู้บริหาร (Personality Executive)
 • ปลุกเร้าแรงบันดาลใจนักขาย
 • ปลุกยักษ์พิชิตงานขาย
 • ปัญหาและข้อผิดพลาดทางกฎหมายในงาน HR
 • ปัญหายอดขายตกและการจูงใจ
 • ปั้นทีมเทเลเซลล์ด้วยบทบาทโค้ช (Build a team to increase sales-telesales By Coach)
 • ผู้ จัดการมือใหม่ ปั้นได้ (อบรมวิธีบริหาร กลุยุทธ์การวางแผน การใช้เครื่องมือช่วยทางการบริหาร เพื่อการบริหารคน บริหารงาน อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับผู้จัดการ)
 • ผู้นำ Leader หัวหน้างาน Supervisor
 • พลังจิต สู่ความสำเร็จ (THE MASTER COACH SEMINARS) 
 • พลังใจทะลุขีดจำกัดในการขาย
 • พลังจิต ปลดล็อคชีวิต สู่ความสำเร็จ
 • พลังจิต ถอดรหัสชีวิต เคล็ดลับสู่ความสำเร็จ 
 • พลังจิต รหัสลับสู่ความสำเร็จ
 • พลังแห่งการพูด
 • พลิกชีวิตคิดเชิงบวก (Positive Thinking Powerful Results)
 • พัฒนาทักษะพนักงานปฏิบัติการ
 • พัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารในงานบริการ (Personality and Communication for Service Excellence)
 • พัฒนาบุคลิกภาพสู่งานบริการชั้น 1st class (Personality 1st Class)
 • พุทธวิธีบริหาร
 • พูดได้ บรรยายเป็น
 • พูดได้ พูดเป็น
 • ภาวะผู้นำ คุณสมบัติของหัวหน้าคนมืออาชีพ (Pro-Leadership)
 • ภาวะผู้นำกับการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management For Leadership)
 • ภาวะผู้นำสำหรับหัวหน้างานเพื่อการพัฒนาองค์กร (Leadership For Supervisor)
 • มายด์เซ็ท (Mindset)
 • รหัสลับสู่ความสำเร็จ
 • รับมืออย่างไรเมื่อลูกค้าโกรธ
 • ลงทุนแบบ “เสือนอนกิน” สมัยใหม่
 • ลูกเล่น ลูกฮาในการพูด
 • วาทะชนะใจ
 • วิธีการแสวงหาผู้มุ่งหวัง
 • วิปัสสนากรรมฐาน
 • ศิลปะการ Role Play เพื่อพัฒนาทีมงาน
 • ศิลปะการเป็นหัวหน้าที่ดี
 • ศิลปะการโต้วาที
 • ศิลปะการใช้เรื่องสะเทือนใจปิดการขาย
 • ศิลปะการพูดในที่ชุมชน
 • ศิลปะการพูดจูงใจ
 • สร้างพลังการสื่อสารและจูงใจผู้อื่นในฐานะผู้นำ (Effective Communication for Leadership)
 • สุดยอดเทคนิคการขายทางโทรศัพท์ ทรงประสิทธิภาพ
 • สุดยอดการบริหารการขาย
 • สุดยอดการพัฒนาทักษะเป็นผู้ให้บริการอย่างสร้างสรรค์ (Creative Service Mind)
 • สุดยอดนักขายพิชิตเป้าหมาย (Sales)
 • สุดยอดผู้จัดการทีมงานขาย (Professional Sale Manager)
 • สุดยอดศาสตร์และศิลป์ในการบริหารคนสำหรับผู้นำยุคใหม่ (The Ultimate Coaching)
 • สุดยอดหัวหน้างาน Superb Supervisor
 • หลักสูตร Brand เพื่อการครองใจลูกค้า
 • หลักสูตร Competency กับการพัฒนาองค์กร
 • หลักสูตร Competency สมรรถนะที่ทุกองค์กรต้องการ
 • หลักสูตร COMPETENCY ในงานบริหารทรัพยากรบุคคล
 • หลักสูตร Competency based Interview สำหรับผู้บริหารระดับสูง
 • หลักสูตร Core Value - Competency Based
 • หลักสูตร Easy HR for New HR ในยุค AEC 2016
 • หลักสูตร EQ เพื่อการพัฒนาตนเองของคนทำงาน
 • หลักสูตร EQ การทำงานอย่างมีความสุข
 • หลักสูตร HR For Non HR การบริการงานบุคคลสำหรับเจ้าของกิจการ
 • หลักสูตร HRD for New HRD Staff
 • หลักสูตร Internal Customer ลูกค้าภายใน
 • หลักสูตร KM การจัดการความรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ
 • หลักสูตร Leadership
 • หลักสูตร Life & Performance Coaching
 • หลักสูตร Management OD
 • หลักสูตร Performance Coaching for Manager and Supervisor
 • หลักสูตร Service Excellent การบริการเป็นเลิศ
 • หลักสูตร Soft Skill
 • หลักสูตร Superior Services การบริการที่เหนือชั้น
 • หลักสูตร Supervisor มืออาชีพ
 • หลักสูตร Supervisory Skill
 • หลักสูตร Team Building Competency
 • หลักสูตร Team Synergy
 • หลักสูตร Teamwork
 • หลักสูตร Teamwork การทำงานเป็นทีม
 • หลักสูตร Think
 • อบรมกรรมฐาน
 • อบรมกรรมฐาน 40
 • อบรมการเป็นวิทยากร
 • อบรมวิปัสสนากรรมฐาน
 • อบรมสมาธิ
 • เข็มทิศพิชิตงานขาย
 • เคล็ดลับการสื่อสารงานบริการและการจัดการข้อร้องเรียนลูกค้าอย่างมืออาชีพ
 • เคล็ดลับสู่การเป็นเลขานุการมืออาชีพ
 • เตรียมตัวสู่การเป็นหัวหน้า/ผู้จัดการขาย
 • เทคนิคการเป็นเจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์ Personnel
 • เทคนิคการเป็นเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม Training Officer
 • เทคนิคการเป็นเจ้าหน้าที่พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 • เทคนิคการเป็นพิธีกร
 • เทคนิคการเป็นพิธีกร Master Of Ceremony
 • เทคนิคการเป็นพิธีกรและผู้ประกาศข่าว
 • เทคนิคการเป็นวิทยากร
 • เทคนิคการเป็นวิทยากรฝ่ายขาย
 • เทคนิคการเป็นหัวหน้าฝ่ายขาย
 • เทคนิคการขาย
 • เทคนิคการขายเชิงรุก
 • เทคนิคการขายแบบมืออาชีพ
 • เทคนิคการขายพิชิตความสำเร็จ (Selling Technique)
 • เทคนิคการจัดประชุมและการสื่อสารในที่ประชุมที่ได้ผล (Meeting & Communication)
 • เทคนิคการบริหารทีม เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า
 • เทคนิคการบริหารทีมงานขาย
 • เทคนิคการพัฒนาคน (Coaching and Mentoring)
 • เทคนิคการมอบหมายงาน ควบคุมงาน ติดตามงาน
 • เทคนิคการมอบหมายงานและติดตามงาน
 • เทคนิคการสร้างระบบบริการให้เป็นเลิศ (Customer Service Excellence)
 • เทคนิคการสร้างสื่อประกอบการบรรยาย
 • เทคนิคการสอนและแนะนำ เพื่อพัฒนาคนให้ได้ผลสำเร็จตามเป้าหมาย
 • เทคนิคการสั่งงานและการมอบหมายงานให้ได้งาน
 • เทคนิคการสัมภาษณ์อย่างมีประสิทธิภาพ
 • เทคนิคการสื่อสารและประสานงานให้ได้ผล (How to communication and coordination to effective work)
 • เทคนิคขาย เพื่อการเป็นมืออาชีพขั้นเทพ (Professional Selling skills)
 • เปิดการขายและปิดการขายแบบเซียนด้วยทักษะเชิงจิตวิทยา
 • เพิ่มพลังการขายให้องค์กรด้วย การพัฒนาทักษะการขาย
 • เพิ่มพลังการขายให้องค์กรด้วย การพัฒนาทักษะการขาย
 • เรียนรู้ และสร้างสรรค์ Service Mind ปั้นได้ เริ่มต้นได้ง่าย ๆ ที่ตัวเรา
 • เสริมพลังผู้นำ - เพิ่มทักษะหัวหน้างาน
 • เสริมสร้างความคิดเชิงสร้างสรรค์ (Sparking Your Creative Thinking)
 • เสริมสร้างภาวะผู้นำ (Intelligence Leadership)
 • แนวทางการจัดทำรายงานด้านทรัพยากรมนุษย์เพื่อวิเคราะห์และวางแผน
 • โทรศัพท์อย่างไรให้ได้ใจและได้งาน
 • เทคนิคการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ ให้เป็นดาวเด่นขององค์กร (Talent Skill Development for Staff)
 • ไหวพริบปฏิภาณในการพูด
 • 18 ทักษะนิสัยในทีมประสิทธิภาพ
 • 18 พฤติกรรมนักขายที่จับใจลูกค้า
 • 30 วิธี สร้างสรรค์งานบริการให้น่าประทับใจ
 • 5 รูปแบบการคิดเชิงกลยุทธ์
 • 7Q การสร้างแรงจูงใจและจิตสำนึกในการทำงานร่วมกัน

 

 

ค่ายล้างพิษตับแบบธรรมชาติบำบัดที่ดีที่สุดในประเทศไทย
เพชรพลอยแท้ แหล่งรวบรวมเพชรพลอยแท้
ทำเว็บ ! อยากได้เว็บไซต์ดี ๆ โทร.(086) 981-1584