trova posizione numero di cellulare applicazione per spiare chat whatsapp software spia android free come spiare come non far vedere la foto di whatsapp come sapere impostazione dati cellulare wind iphone 7 app per trovare posizione cellulare controllare consumo dati iphone 6s scoprire programmi spia su iphone cellulare iphone 7 usato spiare whatsapp ios 10 trovare spiare un cellulare senza averlo come leggere i messaggi di unaltro cellulare iphone iphone 6 dati cellulare tim come recuperare registro chiamate su iphone spiare chat programma spia cellulari gratis controllare il pc con smartphone android controllare il cellulare android da pc cellular line per iphone 6 Plus app per localizzare la posizione di un cellulare come spiare whatsapp senza il telefono della vittima da pc come spiare un iphone 6 a distanza spiare spia whatsapp android programmi spia pc a distanza leggere i messaggi di iphone su pc localizzare android ci spia portacellulare iphone 7 per moto come vedere cronologia iphone 7 app controllo tasto accensione iphone non funziona conocer personas con vih en colombia богатые девушки

 

 

 • หลักสูตรการขาย

  หลักสูตรการขาย เป็นหลักสูตร Sale Training เพื่อความสำเร็จในงานขาย (Key Account Management) โดยในระบบของหลักสูตรการฝึกอบรมได้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ หลักสูตรการขาย เป็นหลักสูตรสำหรับนักขาย, พนักงานขาย, เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย และ หลักสูตรการบริหารการขายเป็นหลักสูตร Sales Management เพื่อให้ความรู้ด้านการบริหารงานขายสำหรับผู้บังคับบัญชา, หัวหน้า, ผู้จัดการฝ่ายขาย, ผู้จัดการทีมงานขาย

  Article Count:
  12
 • หลักสูตรการบริการ

  หลักสูตรการบริการ หลักสูตรนี้จะช่วยยกระดับความรู้ ความเข้าใจ มุมมองความคิดทัศนคติและพฤติกรรมของบุคลากรให้มีคุณภาพในการบริการลูกค้า Customer Service Courses จึงเป็นหลักสูตรการให้บริการลูกค้า ทั้งในด้าน หลักสูตรการบริการที่เป็นเลิศ, หลักสูตร การบริการที่เหนือชั้น, การบริการด้วยหัวใจ, หลักสูตร การบริการที่เป็นเลิศ (Service Excellence) หรือ การบริการ เป็นเลิศ Service Excellent รวมถึง หลักสูตร Service Excellence เทคนิคการสร้างสรรค์งานบริการให้เหนือความคาดหมาย

  Article Count:
  3
  • service mind

   service mind Training

   คำอธิบายหลักสูตร

   service mind การบริการด้วยใจ การบริการที่ดี จะเกิดขึ้นได้พนักงานต้องการมีการบริการด้วยหัวใจ เพราะ service mind คือ การบริการด้วยหัวใจ จึงเป็นหลักสูตรการอบรมที่สำคัญสำหรับทุกองค์กรที่ให้การบริการลูกค้า การที่พนักงานจะสามารถให้บริการด้วยหัวใจแก่ลูกค้าที่ใช้บริการ จำเป็นต้องมีความรู้ (Knowledge) ในการบริการ มีความเข้าใจ (Understand) ในภาระหน้าที่ กระบวนการ ขั้นตอนการบริการ มีทักษะ (Skill) ในการบริการที่ดี และมีทัศนคติที่ถูกต้อง (Attitude) ในการทำหน้าที่ให้บริการแก่ลูกค้า ในการอบรมจะช่วยให้พนักงานเข้าใจหลักการเป็นพนักงานบริการที่ดี เพื่อให้สามารถให้บริการแก่ลูกค้าอย่างมี service mind เพื่อช่วยให้องค์กรได้เปรียบในการแข่งขันและสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ การอบรมจะช่วยให้พนักงานได้รับการพัฒนามาตรฐานการบริการตามหลักสากล การครองใจลูกค้าให้กลับมาใช้บริการซ้ำ การสร้างความประทับใจแก่ลูกค้าอย่างยั่งยืน เพื่อให้สามารถให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสมกับชื่อหลักสูตรว่า Service Mind แปลว่า การบริการด้วยหัวใจของการบริการ

   หลักสูตรนี้เหมาะกับ

   พนักงานบริการ, บริกร, ฝ่ายบริการ, พนักงานที่ได้รับหน้าที่ในการให้บริการ, ผู้อยู่ในอาชีพการบริการ, พนักงานขาย (ที่ต้องให้บริการหลังการขาย), เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ ที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการบริการ, เจ้าของกิจการ

    

   Course Outline

   หัวข้อการฝึกอบรม

   การฝึกอบรม

    จำนวนผู้อบรม

   • What is Service Mind ?
   • นิยามและความหมายของ Service Mind
   • ความหมายของการบริการ
   • นิยามของการบริการ
   • การบริการลูกค้า คือ อะไร ?
   • ลูกค้า คือ ใคร ?
   • คุณสมบัติของผู้ให้บริการ
   • หน้าที่ของผู้ให้บริการ
   • มาตรฐานของการบริการที่ดี
   • การบริการที่ประทับใจ
   • มาตรฐานของการบริการ
   • การบริการเหนือความคาดหมาย
   • สูตรแห่งความสำเร็จในการบริการ

    

    

    

   • ภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติ

    

    

    

     25 -50 คน

    

   ระยะเวลาการฝึกอบรม

      1. การอบรมใช้ระยะเวลา 1 วัน

      2. กรณีที่ท่านต้องการเลือกหัวข้อเพื่อเชิญวิทยากรบรรยาย ในบริษัทหรือองค์กร

          แต่ละหัวข้อติดต่อ Admin FIT Pro

   รูปแบบการอบรมสัมมนา

       1. การบรรยายแบบมีส่วนร่วม (Participative Technique) 20 %

       2. Workshop 40%

       3. การแบ่งปันการเรียนรู้ร่วมกัน 20 %

    

   วิทยากร :

   อ.วัฒนา วาทะพล C.HRD., FIT Pro

   วิทยากรผู้เชี่ยวชาญการฝึกอบรม อาทิ Teamwork, Power Closing, Coaching Skill, Personality Development, The Art of Public Speaking, Train The Trainer, Selling Process, Service Mind, Service Excellence, Service Management, Supervisory Skill, Course for Success and etc.

   TALK SHOW อ.วัฒนา วาทะพล

   การพูด การบรรยาย ตัวอย่างการพูดบนเวทีขนาดใหญ่ของอาจารย์วัฒนา วาทะพล การพูด Talk Show และการ Motivate ในฐานะวิทยากรมืออาชีพ

   ติดต่อประสานงาน : Admin FIT Pro

   Tel. (086) 981-1584

   E-Mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

    

   Article Count:
   1
  • หลักสูตรอบรม

   หลักสูตรฝึกอบรม

   หลักสูตรอบรม

   หลักสูตรอบรมพนักงาน

   หลักสูตรอบรมพนักงานใหม่

   หลักสูตรอบรมพนักงานขาย

   หลักสูตรอบรมพนักงานโรงแรม

   หลักสูตรฝึกอบรม Public Training

    

   Article Count:
   7
  • negotiation

   negotiation การเจรจาต่อรอง เป็นหลักสูตรการอบรมทักษะการเจรจาต่อรอง เพื่อให้เทคนิควิธีการในการเจรจาต่อรองขั้นเทพ negotiation skill การเจรจาต่อรอง ที่ประสบความสำเร็จจะต้องทำอย่างไร ด้วยเคล็ดลับง่ายๆ จากวิทยากรประจำหลักสูตร

   Article Count:
   2
 • หลักสูตรการพูด

  หลักสูตรการพูด เป็นกลุ่มหลักสูตรการพูดในที่ชุมชน หลักสูตรการพูดในที่สาธารณะ เรียนการพูด บุคลิกภาพ ฝึกการพูดให้เก่ง โดยอบรมการพูด และ ศิลปะการพูด การพูดในที่ชุมชน เทคนิคการเป็นพิธีกร การพูดจูงใจ การพูดสุนทรพจน์ การพูดแบบอารมณ์ขัน การโต้วาที โดยท่านสามารถเลือกดูหลักสูตรได้โดย หลักสูตรศิลปะการพูดในที่ชุมชน (คลิ๊ก)หลักสูตรการพูดในที่สาธารณะ (คลิ๊ก)

  Article Count:
  0
  • หลักสูตรการสอนงาน

   หลักสูตรการสอนงาน เป็นหลักสูตรการสอนงาน coaching หรือ หลักสูตร coaching skill ซึ่งในการอบรมเป็นการให้องค์ความรู้เทคนิคการสอนงาน ได้ทั้งงาน ได้ทั้งใจ หลักสูตร coaching skill ยังเสริมสรา้งความเข้าใจในด้าน เทคนิคการสอนงานลูกน้อง, หลักสูตร การสอนงาน ojt หรือ การสอนงานแบบ OJT (On the job Training) โดยการอบรมหลักสูตร coaching ยังเแบ่งเป็นกลุ่มของหลักสูตร coaching and mentoring อีกด้วย

   Article Count:
   1
 • วิทยากรบรรยาย

  วิทยากรบรรยาย ที่จัดว่าเป็นวิทยากรบรรยายแบบครบเครื่องเรื่องวิทยากรอย่างมากในหลักสูตรการฝึกอบรมทั้งในภาครัฐและเอกชน วิทยากรบุคลิกภาพ วิทยากรบรรยายธรรม วิทยากรมืออาชีพที่ให้องค์ความรู้ด้านรัฐประศาสนศาสตร์ หรือ Public Administration ในหัวข้อ การบริหารการพัฒนา (Development Administration) และ การบริหารเพื่อการพัฒนา (Administration of Development) อีกทั้งยังจัดเป็น วิทยากรมืออาชีพด้านการบริหารจัดการ (Management), การพัฒนาบุคลิกภาพ, การบริการที่ประทับใจ, ภาวะผู้นำ, CEO ยุคใหม่, การเสริมสร้าง EQ ในการทำงาน, ศิลปะการขายยุคใหม่ วิทยากรบรรยายพิเศษและรับเชิญ เทคนิคการเป็นวิทยากร วิทยากรฝึกอบรมสัมมนา วิทยากรบรรยายพิเศษ ทั้งในภาครัฐและเอกชน

  อดีต

  - ประธานชมรมปาฐกถาและโต้วาที ประจำปีพุทธศักราช 2534

  - ชนะเลิศการพูดสุนทรพจน์ ประจำปีพุทธศักราช 2537

  - ชนะเลิศรางวัลนักพูดยอดเยี่ยมและนักโต้วาทีดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2538

  - Training Manager ห้างสรรพสินค้า Nicewell Department Store and  Plaza จำกัด ปีพุทธศักราช 2538-2539

  - Training Manager บริษัท Post Express จำกัด ปีพุทธศักราช 2547-2548

  - HR & Training Manager บริษัท Leowood Intertrade Co., Ltd. ปีพุทธศักราช 2548-2549

  - HRD Manager บริษัท Wattana Phanit Printing and Publishing จำกัด ปีพุทธศักราช 2549-2550

  - HRM Manager บริษัท Training Hall จำกัด ปีพุทธศักราช 2551-2555

  การศึกษา

  ปริญญาโท Master of Public Administration (M.P.A) Major Public Administration : Mahachulalongkorn University

  ปริญญาตรี Business Administration (B.B.A.) Major General Management : Ramkhamhaeng University

  เกียรติประวัติ

  - ชนะเลิศการพูดสุนทรพจน์ ประจำปีพุทธศักราช 2537

  - ชนะเลิศรางวัลนักพูดยอดเยี่ยมและนักโต้วาทีดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2538

  - รางวัลนักเขียนโครงการสะพานสายรุ้ง ประจำปีพุทธศักราช 2545

  - TALK SHOW ก้าวแกร่งแห่งนักขาย

  ปัจจุบัน

  - HRM & HRD Manager สถาบันฝึกอบรม FIT Pro

  - ที่ปรึกษาฝ่ายพัฒนาองค์กร (Organization Development) Junsuwan Moji

  - เจ้าของ POCKET BOOK ขยับปาก (กา) เพื่อชาติ

  - วิทยากรรับเชิญบรรยายในภาครัฐและเอกชน

  ชื่อวิทยากร

  - อาจารย์วัฒนา วาทะพล

  TALK SHOW อ.วัฒนา วาทะพล

  การพูด การบรรยาย ตัวอย่างการพูดบนเวทีขนาดใหญ่ของอาจารย์วัฒนา วาทะพล การพูด Talk Show และการ Motivate ในฐานะวิทยากรมืออาชีพ

  More About :

  Article Count:
  8
ค่ายล้างพิษตับแบบธรรมชาติบำบัดที่ดีที่สุดในประเทศไทย
เพชรพลอยแท้ แหล่งรวบรวมเพชรพลอยแท้
ทำเว็บ ! อยากได้เว็บไซต์ดี ๆ โทร.(086) 981-1584